Eğitimde kalitenin artırılması ve böylece temel bilimler ile matematik donanımlı, sorunları tespit etme ve çözüm üretebilme becerisine sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi, eğitim politikalarımızın öncelikli hedefi olacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır:
 
 • Son 20 yıl içerisinde özellikle ilk ve ortaöğretimde, geniş çaplı istişarelere dayanmadan çok sayıda sistem değişikliği yapılmış, ayrıca alt yapısı ve öğretici kadrosu hazır olmadan onlarca üniversite ve fakülte kurulmuştur. Bu plansız ve stratejisiz değişiklik ve uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, velilerimizi ve eğitimcilerimizi oldukça olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle de ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde kaliteyi önceleyecek, öğrenci ve eğitici odaklı köklü bir eğitim reformuna ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu reformun içeriği, toplumun her kesiminden ehil kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek istişare toplantıları ve ortak aklın neticesinde belirlenecek ve hazırlanacak Türkiye Eğitim Reformu, ivedilikle hayata geçirilecektir.
 • Ülkemizin yetişmiş insan gücü, en önemli kamu değerlerimizdendir. Bu yüzden ilk ve orta öğretim seviyesinde öğrencilerin, öncelikle milli şuur içinde genel kültür ve genel yetenek seviyesinin ileri düzeye çıkması sağlanacak ve hayatın her alanında yol gösterici nitelikli bilgi ve becerilerle donanmaları sağlanacaktır. Bu amaçla özellikle matematik ve yabancı dil eğitimlerine önem verilecek ve gençlerimizin dünyada rekabete açık bir nitelik kazanmaları sağlanacaktır.
 • İlk, orta ve lise müfredatına programlama, blok zinciri (blockchain) teknolojisi ve yapay zeka dersleri eklenecek; öğrencilerimizin bu stratejik alanlarda bilinçlendirilmeleri sağlanacak ve kendilerini yetiştirmeleri teşvik edilecektir.
 • Vatandaşlarımızın geleneksel ve sosyal medyada çıkan yalan haberlerden olumsuz etkilenmemeleri ve kötü niyetli odaklarca yanlış yönlendirilmemeleri için ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kademeleri içi medya okur-yazarlığı dersleri müfredata zorunlu ders olarak eklenecektir.
 • Müfredat değişikliği yetkisi Milli Eğitim Bakanlığından alınarak demokratik karar alma süreçlerinin oluşturulacağı ve her görüşten uzmanların yer alacağı Milli Eğitim Şurasına devredilecektir. Şuranın kararları, tavsiye niteliğinde olmaktan çıkarılacak ve bağlayıcı hale getirilecektir. Tüm ilk ve orta öğretim sınıf derslerinin müfredatları için derhal geniş katılımlı bir Milli Eğitim Şurası toplanacaktır. Her görüşün rahatlıkla ifade edileceği ve başarılı ülke örneklerinin de dikkate alınacağı şurada belirlenecek müfredatın gerekli güncellemeler dışında sık sık değiştirilmemesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 • Sözleşmeli ve ücretli öğretmen alımına son verilecektir. Halen görev yapan sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilecek ve kalan boş kadroların tamamına derhal atama yapılacaktır. Böylece öğretmenleri olmadığı için yeterli eğitim alamayan çocuklarımızın maruz kaldıkları fırsat eşitsizliğine son verilecektir.
 • Bölgeler ve iller arası ile il içi öğretmen sayılarındaki dengesizlik, hem yeni atamalarla, hem de norm kadro fazlası öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullara dağıtılmasıyla derhal giderilecektir. Hiçbir okulda norm kadro fazlası öğretmen bulunamayacaktır. Her okuldaki norm kadro fazlası öğretmenler, tayin puanlarına göre adil bir şekilde belirlenecek ve yine adaletli bir şekilde ihtiyaç duyulan okullara görevlendirileceklerdir.
 • İlk ve orta öğretim süresi eskiden olduğu gibi 5+3+3 şeklinde düzenlenecek ve zorunlu eğitim 8 yıl olarak belirlenecektir. Ortaöğretim sonrası eğitime devam etmek istemeyen öğrenciler için mesleki kurslar düzenlenecek ve bu gençlerimizin işe yerleştirilmesi için Türkiye İş Kurumu gerekli yönlendirmeleri yapacaktır.
 • Düz lise uygulamasına geri dönülecektir. Anadolu Lisesi olacak liseler, objektif kriterlere göre belirlenecek ve diğer liseler düz liseye dönüştürülecektir. İlköğretim sonrası sınav, eskiden olduğu gibi sadece Anadolu ve Fen Liseleri ile Mesleki ve Teknik liseler için yapılacaktır. Bunun dışında ilköğretimden ortaöğretime geçiş, sınavsız olacak ve öğrenciler ikametgahlarına en yakın düz liseye kayıt yaptırabileceklerdir.
 • Son dönemde geçilen bazı uygulamalarla (öğretmen şikâyet hattı vb.) zedelenen öğretmenlik mesleğinin itibarı, eskisi gibi mesleğe yakışır hale getirilecektir. Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının artmasına yönelik farklı uygulamalar geliştirilecektir. Bu kapsamda öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılacak ve öğretmenler için yurtdışında staj ve bilgi-görgü artırmaya yönelik programlar uygulanacaktır. Ayrıca öğretmenler için meslek içi eğitim ve istişare programları düzenlenecek ve eğitimcilerin kalitesini artırmak suretiyle eğitimin kalitesi yükseltilecektir.
 • Eğitimde öğrencilerden ve ailelerinden katkı payı, yardım ve benzeri adlarla para alınmayacaktır. Ancak okulların başta güvenlik, temizlik ve tadilat ihtiyaçları olmak üzere diğer giderleri, okul yöneticilerinin ve okul aile birliklerinin üzerine de yüklenmeyecektir. Bu kapsamda ilk ve ortaokullar dâhil her okula, zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için bütçe tahsis edilecek ve böylece okul yönetimleri, zorunlu ihtiyaçların masraflarını nasıl karşılayacaklarına kafa yormadan, okullarında verilen eğitimin kalitesinin artırılması için çaba sarf edebileceklerdir. Bu şekilde çocuklarımız da ödenek eksikliği vs. bahaneler olmadan temiz ve güvenli ortamlarda eğitim göreceklerdir.
 • Ders kitaplarının devlet tarafından tedarik edilerek dağıtılması uygulamasına son verilecektir. Bunun yerine, talep eden öğrenci velilerine her eğitim yılı başında belirlenecek tutarda nakit kitap yardımı yapılacaktır. Böylece mevcut ihale uygulamalarından kaynaklanan, ucuz ama içerik açısından kalitesiz kitapların devlet eliyle satın alınıp hem eğitime zarar verilmesine, hem de kamu kaynaklarının israf edilmesine engel olunacaktır.
 • Okul çağına geldiği halde aileleri tarafından okula gönderilmeyen çocukların, ailelerinden alınıp devlet yurtlarına yerleştirilerek eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.
 • Çocukları ilk ve orta öğretim kurumlarına giden velilere, servis kullanan öğrenci başına her eğitim yılı başında belirlenecek tutarda ulaşım yardımı yapılacaktır.
 • Tüm okullar için ‘asgari laboratuvar standartları’ belirlenecektir. Laboratuvar olmayan okullara bu standartlarda laboratuvarlar kurulacak ve mevcut laboratuvarların eksiklikleri giderilecektir.
 • Derslik sayısında yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerde yeni okullar açılacaktır.
 • Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak ve böylece hem öğrenciler başta olmak üzere erken saatte mesaiye başlayan vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar çözülecek, hem de bu uygulama nedeniyle artan enerji tüketimi azaltılarak, tasarruf sağlanacaktır.  
 • Özel yetenekli öğrencilerin tespiti için her eğitim döneminde düzenli taramalar gerçekleştirilecek ve bu öğrenciler için her ilde yeterli sayıda ücretsiz özel devlet okulu kurulacaktır. Bu öğrencilerin yetişmesi ve işgücüne kazandırılması, hassasiyetle takip edilecektir.
 • Otizm, down sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunları yaşayan ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için her ilde yeterli sayıda özel devlet okulu kurulacak ve bu okullar ücretsiz olacaktır. Böylece özel ilgiye muhtaç çocukları olan ailelerimizin omuzlarından büyük bir yük alınmış olacaktır.
 • Meslek liselerinin itibarı artırılacak ve mesleki eğitim teşvik edilecek. Sinema, TV dizileri ve uygun tüm medya araçlarıyla meslek sahibi olmanın önemi ve prestiji işlenecek. Meslek liselerinin kaliteleri artırılacak ve bu liselerdeki atölyeler için standart cihaz ve malzemeler belirlenecektir. Belirlenecek bu standartlara göre mevcut atölyelerde eksik olan cihaz ve malzemeler, ivedilikle tedarik edilecektir.
 • Yükseköğretim sistemimizde, ülkemizin önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyduğu mesleklerde gerekli tüm donanımlara sahip mezun yetiştirilmesine yönelik köklü değişiklikler yapılacaktır. Bu bağlamda ihtiyaç fazlası mezun veren bölümler ve akademik kadrosu yetersiz üniversiteler kapatılacak ve gençlerimiz, mezuniyet sonrası iş bulamayacakları bölümlerde gereksiz yere zaman harcamaktan korunacaktır.
 • Vakıf üniversitelerine sıkı denetimler getirilecek, belirli kalite kriterlerini karşılayamayan vakıf üniversiteleri kapatılacak ve para karşılığı haksız diploma edinilmesinin önüne geçilecektir.
 • Yurtdışında eğitim görüp denklik belgesi bekleyen gençlerimizin durumları ivedilikle ele alınacak ve mağduriyetler giderilecektir.
 • Kapsamlı bir öğrenci affı çıkarılacak ve çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan gençlerimizin eğitimlerine devam etmelerine imkân tanınacaktır.
 • Akademisyenlere objektif performans ölçütleri getirilecek; araştırma yapan, makale yayınlayan ve kendilerini geliştiren akademisyenlerin önü açılacaktır. Kendilerini geliştirmeyen ve belirlenecek objektif kriterlere göre yetersiz kalan akademisyenler, eğitmen kadrolarından çıkarılıp idari kadrolara atanacaktır.
 • Öğretim elemanlarının liyakatli kişilerden seçilmesini sağlayıp kayırmacılığı önleyecek bir sistem oluşturulacak ve üniversitelerimiz için yeterli kadro oluşturularak kurum içi yükselme imkânları artırılacaktır. Böylece doçentlik unvanı aldığı halde hala araştırma görevlisi olarak istihdam edilen akademisyenlerimizin sorunları çözülecektir.
 • 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlileri, otomatik olarak aynı Kanunun 33/a maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlileri statüsüne geçirilecekler ve 50/d maddesinin uygulaması kaldırılacaktır.
 • Norm kadro nedeniyle kendi üniversitelerinde kadro sorunu yaşayan araştırma görevlileri için uygun kadro olan başka üniversitelere atanma imkânı sağlanacaktır.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, yeniden yapılandırılacak ve sadece düzenleyici ve denetleyici fonksiyonu olan bir kurum haline dönüştürülecektir.
 • Özel öğretim kurumları, serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak kapatılmayacak ve bu kurumların diledikleri isim altında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerine olanak sağlanacaktır.
Foto Galeri