• Kentlerin düzenli ve planlı bir şekilde gelişip büyümesine yönelik ulusal düzeyde standartlar geliştirilecek ve her belediyenin bu standartlar çerçevesinde 20’şer yıllık imar planı hazırlaması sağlanacaktır. Böylece belediye başkanlıkları, rant elde etme ve dağıtma makamı olmaktan çıkarılacak ve sadece halka hizmet götürme makamı haline dönüştürülecektir.
 • Belediyelerin yol, su, kanalizasyon, park, bahçe, çöp toplama, arıtma ve benzeri diğer altyapı hizmetleri için yüksek standartlar oluşturulacak ve kırsal bölgeler de dahil olmak üzere tüm Türkiye genelinde bu standartlarda altyapı hizmeti verilmesi zorunlu hale getirilecektir.
 • Belediyelerin bütçelerini, gelirlerini, harcamalarını ve yaptıkları ihalelerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaları zorunlu hale getirilecek ve bu amaçla tüm Türkiye genelindeki belediyelerin gelir-gider ve ihalelerinin takip edilebileceği bir internet portalı oluşturulacaktır.
 • Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımlarına sınırlamalar getirilecek, böylece kamu kaynaklarının belirli STK’lara peşkeş çekilmesi engellenecektir.
 • Yeni kablo döşemek amacıyla yolların sık sık kazılmaması ve her hizmet sağlayıcısının ayrı masraf yapmaması için önümüzdeki 50 yıl boyunca gerekebilecek yeni kablo ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak geniş hacimli boru hatları oluşturulacak ve tüm hizmet sağlayıcıların kırsal bölgeler de dahil olmak üzere bu kablo boru hatlarını kullanmaları sağlanacaktır.
 • Belediyelerin su faturalarına ekledikleri kullanım ücreti dışındaki diğer unsurlara (asfalt parası, atık su parası vb.) standartlar ve üst limitler getirilecek ve vatandaşın belini büken ve adeta soygun haline dönüşen keyfi faturalandırma uygulamalarına son verilecektir. 
 • Belediyelerin aldıkları park ücretlerine Türkiye genelinde geçerli olacak standart ve üst limit getirilecektir. Cadde ve sokaklarda park ücreti talep eden belediyeler için, yol kenarlarına bozuk para ile çalışan parkmetreler koymaları zaruri hale getirilecek ve park ücretlerinin saat başına en fazla 1 TL olmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.
 • Belediyelerin işlettikleri veya ihale ettikleri otoparklar için standartlar oluşturulacak, otopark ücretleri için makul limitler belirlenecek ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni otoparklar yapılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
 • Başta fay hatları üzerinde olan illerimiz olmak üzere, tüm Türkiye genelinde depreme hazırlık seferberliği başlatılacaktır. Bugüne kadar vergi olarak toplandığı için genel bütçe içerisinde ayrı bir hesapta tutulmayan ve nereye harcandığı denetlenemeyen deprem vergileri, bundan sonra fon payı olarak tahsil edilecek ve böylece bütçe dışında şeffaf ve kamuoyunun denetimine açık ayrı bir hesapta toplanarak, kentsel dönüşüm için kullanılacaktır.
 • Belediyelerin olası deprem ve benzeri felaketlere hazırlık amaçlı olarak toplanma alanları belirlemeleri ve bu alanlarda gerekli hazırlıkları yapmaları zorunlu hale getirilecek ve bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hassasiyetle denetlenecektir.
 • Belediyelerin sunduğu veya denetlediği toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin Türkiye genelini kapsayan standartlar belirlenecek, bu araçlarda vatandaşlarımızın güven ve rahatla seyahat etmelerine yönelik düzenlemeler getirilecek ve bu standartlar ile düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sıkı denetimler gerçekleştirilecektir.
 • Ulusal ve yerel düzeylerde ucuz, erişilebilir, hızlı ve sürekli toplu ulaşım olanakları geliştirilecek ve ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaştırılacaktır.
 • Belediyelerin sorumluluğundaki halka açık park ve bahçelerde vatandaşlarımızın ücretsiz olarak içme suyu temin edebilecekleri hayratlar oluşturulması, mecburi hale getirilecektir.
 • Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm illerimizde metro ve raylı sistem ihtiyaçları ivedilikle tespit edilecek ve bu ihtiyaçlar önceliklendirilerek derhal inşa çalışmalarına başlanacaktır.
 • İstanbul’da uygulanan metrobüs sistemi, başta diğer büyükşehirlerimiz olmak üzere faydalı olacağı tespit edilen tüm illerimize yaygınlaştırılacaktır.
 • Trafik sıkışıklığı yaşanan ana arterlerde birden fazla yolcu taşıyan araçlara tahsis edilecek özel şeritler oluşturulacaktır. ABD’de (HOV Lane veya Carpool Lane adıyla) örneği görülen  bu uygulama ile aynı yöne giden vatandaşlarımızın ortaklaşa araç kullanmaları teşvik edilecek ve böylece hem trafiğe daha az araç çıkması sağlanarak trafik sıkışıklığı önlenecek, hem de yakıt tasarrufu sağlanacaktır.
 • Başta Kocaeli (Dilovası), Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi çevre kirliliği halk sağlığını tehdit edecek derecede yüksek boyutlara ulaşanlar olmak üzere, tüm illerimizde çevre kirliliğinin önlenmesi için radikal tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda baca ve atık arıtma sistemleri açısından fabrikaların standartlara uyup uymadıkları hassasiyetle denetlenecek, kirlilik derecesi yüksek nehir ve göllerin temizlenmesi için derhal tedbirler alınacak, hava kirliliği yüksek yerleşim alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılacak ve faydalı olabilecek diğer tüm tedbirler ivedilikle alınarak vatandaşlarımızın sağlığının tehlikeye atılmasının önüne geçilecektir.
 • Küresel Isınma ve iklim değişikliği gerçeğine karşı tüm Türkiye genelinde afetlerle mücadele ve acil durumlara müdahaleye yönelik tedbirler geliştirilecektir.
 • Orman yangınlarına karşı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde, her ilimiz için yeterli yangın söndürme uçağı, helikopter, İHA, arazöz ve diğer gerekli ekipmanlar temin edilecektir.
 • Deniz kıyılarımız, göllerimiz ve nehirlerimizin temizlenmesi için seferberlik başlatılacaktır. Su kaynaklarımızın temiz kalması ve su kaynaklarımıza arıtılmamış kanalizasyon ile plastik ve çöp boşaltımının engellenmesi için gerekli tüm idari ve yasal tedbirler alınacak ve denetimler artırılacaktır.
 • Ülkemizin kalkınmasına ve çevrenin korunmasına önemli bir katkısı olacağını düşündüğümüz geri dönüşümü teşvik etmek için geri dönüştürülebilir kutu ve ambalajlar karşılığında depozito alınabilen geri dönüşüm otomat makineleri, tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
 • Poşetlerin market, mağaza, eczane vb. işletmelerde paralı olması zorunluluğu kaldırılacak ancak çevreye zarar veren plastik poşetlerin üretilmesi ve kullanımı belirli bir geçiş süresi sonrasında tamamen yasaklanacak ve plastik poşet yerine doğada hızlı çözünebilir veya geri dönüştürülebilir maddelerden üretilen poşet kullanılması zorunlu kılınacaktır.
 • Can güvenliği için tehdit oluşturanlar başta olmak üzere, sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik tüm Türkiye genelini kapsayan ancak hayvan haklarını ihlal etmeyecek düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda tüm Türkiye genelinde sokak köpekleri kısırlaştırılıp küpelenecek ve sokak köpeklerini sahiplenenlere aylık düzenli bakım desteği sağlanacaktır. Sahiplenilmeyen sokak köpekleri, barınaklara alınarak gönüllülerin gözetiminde ve güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanacak, hem de sokak köpeklerinin daha müspet koşullarda yaşamaları sağlanacaktır.
Foto Galeri